Rajashri Shahu Maharaj

Vinayak Damodar Savarkar

Rabindranath Tagore